Φιλοσοφία-Κοινωνιολογία

  • Πατέλης Δ – Επιστήμες, πολιτική και επιστημονική Φιλοσοφία…ΤΥΠΩΘΗΤΩ, Αθήνα 1998, σ.327-350
    Μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ
  • Πατέλη Δ. – Η κρισιακή γνωσιακή συγκυρία ως φάσμα δυνατοτήτων.Φιλοσοφία των επιστημών, 2008, σ.73-82.
    Μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ
  • Πατέλη Δ. – Ο Χέγκελ και το γίγνεσθαι της επιστημονικής σκέψης. ΕΦΕ 6_2009,σ.294-317.
    Μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ